Waarom Stg vrienden Jozef?

Gedurende de afgelopen veertig jaren heeft de Jozefparochie in Zaandam zich ontwikkeld tot een liberale en menslievende gemeenschap. Onder de inspirerende leiding van Jan Broersen werd het een plek met een ruimhartige geloofsopvatting waarin troost, bemoediging, vieren, zoeken en verbinden centraal stonden. De vieringen inspireerden mensen, sloten niemand uit.

Het Bisdom dacht, en denkt, daar echter anders over. Zij is bezig de parochies in de Zaanstreek samen te voegen in een grootschalige fusie.  Dat proces is inmiddels al in een vergevorderd stadium. De vrees voor wat er na die samenvoeging en onder toegenomen druk van het bisdom met onze geloofsgemeenschap, met onze “kleur”, zou gaan gebeuren heeft  in 2012 geleid tot de oprichting van de Stichting Vrienden van de Jozefgemeenschap.

Doel was en is de Jozef-identiteit en haar gemeenschap zoveel mogelijk te behouden.
Het aanleggen van een financiële buffer, een spaarpot die buiten bereik van het bisdom blijft, helpt daarbij. Deze spaarpot blijft te allen tijde ter beschikking van onze geloofsgemeenschap.

Na de oprichting van de “Vrienden” heeft in 2016 een belangrijk deel van de gelovigen,  besloten een eigen weg te gaan, los van het bisdom. De maat was voor hen vol. De hiervoor geschetste invloed van het bisdom, de gevoelde beperkingen in het vormgeven van de eigen geloofsbeleving, waren daarvoor de belangrijkste reden. Zij hebben de Mattheuskerk opgericht met het doel, los van bemoeienis van bovenaf, in vrijheid geloof en gemeenschap te beleven zoals zij dat voorheen konden in de Jozefparochie.

Juist deze ontwikkeling was een van redenen voor de oprichting van de Stichting. De noden van déze gelovigen trekt de Stichting zich dus aan. In de Jozefparochie zijn echter ook een flink aantal gelovigen achtergebleven, door wie de nood nog niet zó wordt gevoeld. Zij zijn vol enthousiasme voortgegaan met de goede werken in de Jozefparochie. Ook hen draagt de stichting een warm hart toe.

De stichting wil staan voor het praktiseren van een ruimhartige geloofsopvatting, waarin mensen voorop staan en niet de dogma’s, waarbij de lijfspreuk van Jan Broersen hoog gehouden wordt: “omdat het om mensen gaat”
Zolang dáárvan sprake is, en mag zijn, zowel in de Jozefparochie als in de Mattheuskerk, wil de stichting haar steun aan beide gemeenschappen bieden. De eerlijkheid gebiedt wél daarbij vast te stellen dat er een moment kán komen waarop we moeten vaststellen dat de Jozefparochie niet langer de hiervoor geschetste idealen kan belichamen.